persian

world_map_400

زندگی حرفه ای در هایتک ابزار

زندگی حرفه ای در هايتک ابزار

در هر زمان كه شما تقاضاي شغل نمایید، گروه هاي استخدام ما خدمات حرفه اي برای پاسخگویی به موقع، به شما ارائه مي كنند.

تقاضاي شغل

فقط از طریق "ايميل" می توانید به فرصت های شغلی در هايتک ابزار دست پیدا کنید.

توجه نمائيد به درخواستی هائی که به غير از آدرس ايميل داده شده در اين بخش مشخص گرديده است ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با توجه به روند پاسخگوئی در انتخاب و جذب همکاران خواهشمنداست از برقراری تماس تلفنی اکيدا خودداری فرمائيد.

گزینش

بعد از دریافت تقاضانامه ی از جانب شما، رزومه و سوابق تان را بررسي خواهیم کرد تا میزان تطابق شما را با شغل درخواستی تعیین كنيم. سپس يكي از اعضاي گروه استخدام ما با شما تماس خواهد گرفت.

قدم بعدي انجام یک سری مصاحبه هاي اختصاصی با افراد گروهِ "منابع انسانی" از طريق تلفن، اينترنت و یا مصاحبه ي حضوری، خواهد بود. در صورت موفقيت در اين مرحله، مدير بخش مربوطه با شما مصاحبه خواهد كرد. اين امر با هدف تطابق توانایی های بالقوه ی شما با سبک و رویه ی ما انجام می پذیرد؛ ضمن این که در حین این مصاحبه ها می خواهیم به موفقیت ها و انگیزه های شما هم پی ببریم.

در تمام مراحل مصاحبه، ما اصل را بر مبنای شایستگی و صلاحیت شما قرار می دهیم؛ صلاحیتی که قرار است در حرفه و محیط شغلی تان متبلور گردد.

اگر شما تقاضاي شركت در برنامه ی فارغ التحصیلان را دارید و در مرحله ي مصاحبه به برتری دست یافته اید ، به مركز ارزیابی فرستاده خواهيد شد. در اين جا شما با ديگر داوطلبان سنجيده خواهيد شد و اين فرصت را خواهيد داشت تا دانش، مهارت ها و توانايي هاي خود را بروز دهید و نشان دهید که می توانید تأثيرات درازمدت، از خود به جای بگذاريد.