persian

world_map_400

مدیر محصول

موقعیت های شغلی شرکت هایتک ابزار
عنوان شغل :
رشته ی تحصیلی :
نیازمندی ها و مهارتها  :
حداقل سابقه کار :
حداکثر سن
کارشناس محصول
مهندسی مکانیک
مسلط به زبان انگلیسی
شناسایی نیاز بازار ، امکان سنجی و شناخت تکنولوژی محصول
ارائه ی برنامه فروش برای گروه محصوللات معین
شناسایی محصولات پرگردش
ضامن یا معرف معتبر
1 سال
25 سال
در صورتی که با کلیه شرایط و نیازمندی های این شغل موافق هستید رزومه ی خود را فقط از طریق ایمیل به آدرس برای ما ارسال کنید. به درخواست هایی که ازطریق دیگری اقدام شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.