persian

world_map_400

پاداش ها

پاداش ها

دلیل جذب کارکنان جدید و نیز کارمندان فعلی به ما، تنها به دلیل پاداش های مالی و منافع مادی که نصیب شان می گردد، نیست. نام ما بیانگر ارزش هایی است که به سختی حاصل شده و نیز نشان دهنده ی اعتماد ما به نیروهای کاری مان می باشد. ما براي داشتن روابط قدرتمند بين مديران بخش ها و کارکنان، به خودمان افتخار می کنیم. ما یک محیط کاری پربار، متنوع و جهانی به شما ارائه می نماییم. ما همچنین امكانات بي شماري براي يادگيري و رشد داریم. تمام این عوامل که ما آن را «مجموعه پاداش»ها می نامیم در جذب افراد و تقاضای افراد برای پیوستن به ما، دخیل هستند.

ما با رویه ای که در پیش گرفته ایم، می خواهیم تا هم به تجارتمان و هم به نیروهای کاری مان درک شفافی از «مجموعه پاداش»ها بدهیم و نیز آنها را از اصولی که پشت این خط مشی نهفته، آگاه گردانیم.

این اصول راهنما به شرح زیر میباشند :

تأمين چارچوب كاري استوار براي ايجاد برنامه هاي رقابتي كه با قوانين محلي مطابقت داشته باشند

تمركز بر جذب و باز آموزی كارمندان با استعداد،‌ ايجاد فرهنگ اجرايي بالا و اطمينان از نيروي كار بسيار متعهد كه به نتايج تجاري پايدار می انجامد اصولی که به طور معمول برای کارمندان مهم است به شرح زیر میباشد :

1- حقوق ماهیانه ثابت

2- دستمزدهای متفرقه

3- مزایا

4- رشد و توسعه ي فردي

محيط کاری

ما از همه ي كاركنان خود انتظار داريم ويژگي هاي خاص «مجموعه پاداش» ها را دریابند و بفهمند که چگونه این ارزش ها پایه گذاری شده و همچنان پابرجا مانده اند. رویه ی «مجموعه پاداش»ها به ما کمک می کند تا این آگاهی را ایجاد کنیم و توضیح دهیم که چگونه هايتک ابزار به تک تک کارمندانش متعهد است و فرصت هایی برای رشد کردن، بالیدن و مشارکت به آنها می بخشد.