persian

world_map_400

کارشناس بازاریابی

بازاريابی

بازاريابي در مقام پیشبرد خلق و آفرینش نام تجاری، در قلب فعالیت های ما قرار دارد. در اصل «ساخت نام تجاری به روش هايتک ابزار» يك فرآيند خاص است كه عملكرد بازاريابي را چه از لحاظ تبلیغاتی و چه از لحاظ حرفه ای فراتر از دیگران در صنعت قرار می دهد.گروه بازار يابي ما، به طور پیوسته خدماتی را در این سه زمینه ی اصلی ارائه می نماید: مديريت نام تجاری، روابط عمومی، و نظریات مصرف كنندگان. در اين جا بازاريابي يك فعاليت جداگانه نيست - توجه ما به مصرف كننده، مستلزم ارائه ی خدمات کاملی است؛ خدمات یکپارچه ای که با به دست هم دادن بخش های فروش و مشتریان، فراهم می گردد.

فرصت ها

قدرتمندی مجموعه محصولات و گستردگی فعاليت هاي نام تجاری ما، بخش بازاريابي ما را به محلي براي متخصصان حرفه ای بازاریابی و متخصصان نام تجاری تبديل کرده است. همان گونه كه انتظار دارید، فرصت هاي فراواني در اين جا وجود دارند، شما مي توانيد در هر يك از سه زمينه هاي اصلي به ما ملحق شويد. سپس از آن جا، شغل شما می تواند در مسیرهای مختلفی ادامه پیدا کند و مثلاٌ به بخش های مدیریت  منتقل شوید. همان گونه كه بسياري از مديران ارشد  به این طریق، به مقامات بالا دست یافته اند. يا مي توانيد يك مسیر تخصصي تر بازاريابي را دنبال كنيد.

چالش ها

هر مسيري كه انتخاب مي كنيد، مي بايست در راستای تعهد ما به مصرف كننده و باور ما به بالا بردن سطح زندگی ها، باشد. در جو رو به رشد کالای مصرفی که نتیجه ی بازاریابی قوی و معرفی محکم شماست، شما نشان می دهید که اشتیاق دارید چالش های بازرگانی را با فعالیت های بازاریابی حل نمایید. در این زمینه، مهارت هاي ارتباطي و تحليلي قدرتمند، عوامل کلیدیِ موفقیت هستند؛ و نیز قدرت تأثیرگذاری بر ديگران و همكاري با گروه ها و افراد نیز راهگشا خواهد بود. افرادي كه در هايتک ابزار در بازاريابي به موفقیت دست می یابند، کسانی هستند که پذیرای یادگیری بیشتر در مورد محیط هستند؛ آنها به نحوی کارآمد و مسئولانه به هدف می رسند و آن را بدون هیچ نقصی به اجرا درمی آورند