persian

world_map_400

پیشرفت حرفه ای

پیشرفت حرفه اي

در هايتک ابزار، ما مي دانيم كه اين کارکنان ما هستند كه ما را از بقيه متمایز می سازند و باعث موفقيت هر ساله مان مي شوند. ما به اهداف مان دست می یابیم؛ تنها به این دلیل که کارکنان ما به اهداف خود دست می یابند. به این ترتیب ما یک فرهنگِ عالی عملكرد ایجاد كرده ايم كه تمركز آن بر روی تنوع، نوآوري و توسعه است و اين عوامل، منجر به رشد کارکنان و در نهايت رشد ما مي شود.شما يه عنوان يك فرد حرفه اي، درخواهيد يافت كه از محدوده ي نفوذ و آزادي بيشتري نسبت به جاهاي ديگر برخوردارید. بنابراين قادر خواهيد بود مسئولیت های شغل فعلی خود را توسعه داده و وسیع تر نمایید و از فرصت ها برای پیشرفت و رشدتان استفاده کنید.

سه عامل عمده در پیشرفت حرفه ای شما در هايتک ابزار نقش اساسی دارد

عوامل اصلي: اين عوامل، ضروری و غیرقابل اجتناب هستند. اگر مي خواهيد از تمام فرصت هايي كه ارائه مي كنيم بهره مند شويد، این ویژگی ها را بايد داشته باشيد: عملكرد پایدار، دانش و مهارت در زمینه ي وظايف خود، تجارت و خودتان؛ به علاوه ي مهارت های مدیریتی و تجربیات ضروری

شتاب دهنده ها: اين نامي است كه ما به شاخص هایی می دهیم که تعیین می کنند شما چه اندازه و با چه سرعتي پيشرفت و ترقي می کنید و شامل موارد زیر می شوند: چالاکی و انعطاف پذیری شما در هماهنگ کردن و انجام چندین کارِ همزمان، نحوه ی برقراری ارتباط مطلوب و پذیرا بودن نسبت به تجربیات و رویدادهای تازه.

فرصت ها: امکاناتی هستند که مربوط به موقعيت ها و فعاليت هاي بخش های دیگرِ مجموعه تجاری ما می شوند. فرصت ها مي توانند از کارها و وظایف جديد، جايگاه هاي تازه و مأموريت هاي جديد خارج از كشور پدیدار شوند.