persian

world_map_400

کارشناس سفارشات خارجی

موقعیت های شغلی شرکت هایتک ابزار
عنوان شغل :
رشته ی تحصیلی :
مهارت ها و شرایط :

حداقل سابقه کار :
حداکثر سن
کارشناس سفارشات خارجی
لیسانس ( بازرگانی یا رشته های مرتبط)
مسلط به زبان انگلیسی
ضامن یا معرف معتبر
1 سال
25 سال
در صورتی که با کلیه شرایط و نیازمندی های این شغل موافق هستید رزومه ی خود را فقط از طریق ایمیل به آدرس برای ما ارسال کنید. به درخواست هایی که از طریق دیگری اقدام شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.