persian

world_map_400

حسابدار

موقعیت های شغلی شرکت هایتک ابزار
عنوان شغل :
رشته ی تحصیلی :
مهارت ها و تخصص ها :

شرح وظایف :

حداکثر سن
حسابدار
لیسانس مرتبط
تسلط بر کامپيوتر ، نرم افزارهای آفيس و مالی
تسلط بر حسابداری بازرگانی
تسلط بر تحليل حسابها و گزارش گيری
توانائی کار انفرادی و گروهی
توانائی پيگيری تا حصول نتيجه
روابط عمومی قوی و قدرت تبادل نظر با ديگران
معرف و ضامن معتبر
ساکن تهران
خانم

کنترل ، اصلاح و بستن حساب ها
ثبت اسناد مالی و دفاتر قانونی
تهيه لیست بیمه در پايان ماه
تهيه لیست حقوق و دستمزد و ماليات حقوق در پايان ماه
گزارش خريد و فروش فصلی
اظهار نامه ارزش افزوده
27 سال
در صورتی که با کلیه شرایط و نیازمندی های این شغل موافق هستید رزومه ی خود را فقط از طریق ایمیل به آدرس برای ما ارسال کنید. به درخواست هایی که از طریق دیگری اقدام شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.