persian

world_map_400

کارشناس تحقیق و توسعه

موقعیت های شغلی شرکت هایتک ابزار
عنوان شغل :
رشته ی تحصیلی :
مهارت ها و تخصص ها و نیازمندیها :حداقل سابقه کار :
حداکثر سن
کارشناس تحقیق و توسعه
لیسانس یا بالاتر ( صنایع )
- تهیه وتنظیم بخشنامه دستورالعمل‌ها به دستور مقام مدیریت
- تدوین و پیاده سازی برنامه های استراتژیک و عملیاتی
- تلخیص و بهره‌برداری از منابع علمی جهت بکارگیری آخرین روش های علمی  در فرآیند امور
- پیاده سازی برنامه های عملکردی
- تهیه فلوچارتهای مدیریتی
- بررسی قوانین و دستورالعملهای صادره
- تدوین برنامه های تحول اداری درساختارهای فرایندی و پرسنلی
- ایجاد بسته های آموزشی و مجموعه قوانین
- استقرار کامل طرح تکریم ارباب رجوع
- ایجاد پایانه اطلاع رسانی
- ایجاد و گسترش وب سایت اداره کل در جهت ایجاد پایگاه داده و اطلاع رسانی
- تهیه پاسخ به نامه های مراجع نظارتی و محاسباتی
- انجام امور خاص ارزی
- انجام امور خاص اصلاح فرایند در محدوده امور مالی سازمان
- تهیه عملکردهای خاص
- انجام کلیه امور ارزشیابی پرسنل و سایر امور پرسنلی کارکنان
- انجام کلیه امور مربوط به آموزش کارکنان با محوریت برنامه استراتژیک آموزشی
- انجام کلیه موارد مربوط به اصلاح ساختارسازمانی
- تهیه گزارشات خاص مدیریتی
- ضامن یا معرف معتبر

2 سال
27 سال
در صورتی که با کلیه شرایط و نیازمندی های این شغل موافق هستید از رزوه ی خود را فقط از طریق ایمیل به آدرس برای ما ارسال کنید. به درخواست هایی که از هز طریق دیگری اقدام شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.