persian

world_map_400

شیلنگ و اتصالات

Parker-472LT

طراحی ، انتخاب و نصب شیلنگ و اتصالات هیدرولیک معمولا اخرین مرحله در طراحی یک سیستم هیدرولیک میباشد که معمولا با سطحی نگری این مرحله ساده انگاشته می شود در صورتی که شیلنگ و اتصالات دقیق و مناسب تضمین کننده کارکرد درست و دقیق سیستم هیدرولیک شماست. بطور کلی شیلنگ ها در یک دستگاه ( کوچک یا بزرگ ) وظیفه ی انتقال روغن هیدرولیکی (Actuator) را دارد که به آن شیلنگ هیدرولیکی گفته می شود ، یا این که برای تخلیه ، بارگیری یا انتقال سیالات و در برخی موارد ذرات جامد معلق در فضای گازی استفاده میشوند که به آنها شیلنگ های صنعتی (Industrial Hose) گفته می شود.
با توجه به کاربرد وسیع شیلنگ های صنعتی در صنایع و تنوع بسیار زیاد آنها در انتخاب این گونه شیلنگ های صنعتی در دو گروه مطرح می شود. گروه اول مربوط به جابهجایی سیالاتی مثل آب ، هوا و موارد مشابه میباشد که نیازمند رعایت استاندارهای ایمنی خاصی نمی باشد و گروه دوم برای انتقال مواردی مثل روغن ، سوخت ، مواد غذایی ، اسیدها و غیره می باشد که که استفاده از آنها نیازمند رعایت استاندارهای دقیق صنعتی میباشد.
بطور کلی در انتخاب شیلنگ های صنعتی باید به عوامل زیر توجه کرد :

  • قطر داخلی و خارجی شیلنگ
  • جنس سیالی که باید جابه جا شود
  • درجه حرارت سیال و درجه حرارت محیط کاری
  • فشار کاری
  • نوع کاربرد ( مکش یا مکش -تحویل)
  • رعایت استانداردهای مشخص در صورت لزوم


quick_couplings hand_operating_valves brass_connections pneumatic_tube_and_fitting
industrial_hose_and_tube high_pressure_hand_operating_valves_ tube_and_fitting high_pressure_tube_and_fittings