persian

world_map_400

ویدئوی راهکارهای اورینگ ( واشر ) پارکر برای صنت نفت و گاز

شاید از دیدگاه دانشجویان اورینگ موضوع با اهمیتی نباشد ولی بزرگان صنعت به خوبی اهمیت این گروه از محصولات را درک کرده اند.همه به خوبی میدانیم که اب بندی فلز با فلز غیر ممکن است در این هنگام است که ارزش واقعی اورینگ ها درک میشود.در این ویدئو میتوانیم کاربردهای اورینگ را در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی درک کنیم