persian

world_map_400

ویدئوی ارتعاش گیر هیدرولیک رکسروت

در گاهی موارد بسیار ضروری است که از ارتعاشات در مسیر خط تولید جلوگیری شود. در این گونه موارد بهترین راه حل استفاده از ارتعاش گیر های رکسروت میباشد که تاثیر آن را در این ویدئو مشاهده می کنید