persian

world_map_400

نوآوری و خدمات

innovatepic_400


1/4'' Non-Metallic Diaphragm Pump

دوزینگ پمپ دیافراگمی شرکت آرو

شرکت آرو پمپ دیافراگمی ¼ اینچی خود را تحت عنوان دوزینگ پمپ طراحی و معرفی کرده است. این نوع پمپ جایگزین مناسبی برای دوزینگ پمپ ها در صنعت می‌باشد.

مزایای استفاده از این پمپ عبارتند از :

● طراحی ساده، نصب، تعمیر و نگه‌داری آسان

● قابلیت تطبیق با تمامی سیالات از مواد تمیز کننده گرفته تا مواد شیمیایی و رنگ های صنعتی

● پرتابل و قابلیت نصب سریع در تمامی فرآیندها

● توانایی عبور سیالات با سایز ذرات جامد 1.6 میلیمتر و جلوگیری از صدمه به پمپ توسط ذرات ریز داخل سیال

● قابلیت ایجاد فشار تا میزان 8.6 بار که توانایی تزریق سیال با فشار کاری بالا را فراهم می‌کند.

این نوع پمپ در سه جنس پلاستیکی PVDF، Polypropylene و Acetal موجود می‌باشد.

فرایند های مورد استفاده :

● تصفیه آب و فاضلاب (اضافه کردن مواد شیمیایی به سیال مورد نظر برای تصفیه شدن)

● خشکشویی های صنعتی

● مواد پاک کننده و واکس ها (مورد استفاده در کارواش ها)

● صنایع رنگ سازی و پرینتر های صنعتی

● قابلیت استفاده در کارخانجات بسته بندی برای چسب کاری پکیچ ها


EXPنسل جديد پمپ های ديافراگمی با راندمان بالا
اين نوع پمپ های ديافراگمی که عملگر ونيروی محرکه آن هوا می باشد ،برهمان اصل پمپ های رفت وبرگشتی عمل می نمايد.اماآنچه نسل جديداين پمپ هارااز پمپ های ديافراگمی قبلی جدا ميکندتکنولوژی بالائی است که درطراحی وساخت اين پمپ ها بکاررفته است.اين پيشرفت وتکنولوژی تمام اجزا ومتعلقات پمپ را دربرميگيرد.
نسل جديدپمپ های ديافراگمی ، تاييديه موسسه ATEX رابرای استفاده اين پمپ هادرمحيطهای پرخطررادريافت نموده است.دستورالعملATEX درباره حداقل تجهيزات واستانداردهای لازم برای حفظ سلامت وايمنی کارگران درمحيطهای پرخطرمی باشد.اين دستورالعمل دربرگيرنده تجهيزاتی است که درمناطق مستعدخطربعلت وجودگازهاوبخارات قابل اشتعال بايد مورد استفاده قراربگيرند.
نسل جديدپمپ های ديافراگمی غيرفلزی با بهره گيری ازتکنولوژی نانو، ازبدنه با جنس فايبرهای هوشمندکربنی ومطابق دستورالعمل ATEX ،برای افزايش سطح ايمنی درمناطق با کاربرد حساس وخطرناک ساخته شده اند.

___400_01


فايبرهای کربنی هوشمند، نوعی تکنولوژی منحصربفرد صنعتی می باشدوازمزايای بيشتروبهتری درمقايسه باپمپ های نسل قديم که ازتکنولوژی لايه نشانی کربن(CARBON LOADING )وياپوشش کربنی، استفاده ميکردند،برخوردارمی باشد. دليل اين امرتاثيرنامطلوب وجود ذرات خارجی درپروسه لايه نشانی(CARBON LOADING )بر روی کارآئی وايمنی سيال عبوری ازپمپ می باشد.
ازمزايای ديگراين پمپ ها عدم توقف  (NON-STALLING)و عدم يخ زدن پمپ (NON- FREEZING) درسيکل های بحرانی می باشند.اين امرسبب کاهش هزينه های توليدوافزايش راندمان ميگردد.نسل جديدپمپ های ديافراگمی -  برای هردوبدنه فلزی وغيرفلزی- ازپيشرفته ترين تکنولوژی برای تامين بهترين بازدهی استفاده ميکنند.اين پمپ ها40درصدبازدهی بالاترنسبت به مدلهای ديگردارند.اين افزايش بازدهی معادل100 CFM يايک کمپرسورهوای 18 Kw می باشد.
طراحی اين پمپ هافاصله بين تعميرات متوالی را تا4برابردرمقايسه با مدلهای قبلی افزايش ميدهد.عمراين پمپ هاتا4برابربيشترازپمپ های ديافراگمی ديگرمی باشدوجهت تعميرAir Motor آن نياز به جايگزينی کلAir Motor نمی باشدواينکارصرفا"باتعويض قطعات قابل انجام می باشد.

ويژگی های تکنولوژی EXP :
نسل جديدپمپ های ديافراگمی همانگونه که دربالااشاره گرديد،تغييرات عمده ای داشته اندکه اين تغييرات ازطراحی بدنه وشکل خارجی پمپ شروع وبه اجزا ومتعلقات داخلی پمپ محدودميگردد.
ازآنجائی بخش مرکزی ونيروی محرکه پمپ، Air Motor آن می باشد.لذابيشترين تغييرات وتکنولوژی دراين قسمت صرف گرديده است بنابراين ازتوضيحات بيشتردرخصوص ويژگی های ديگرنسل جديد پمپ های ديافراگمی شامل طراحی وانتخاب بدنه وسازگاری شيميائی آنها با سيالات مختلف ومحيطهای پرخطر-که دربالا به پيشرفت های حاصله اشاره گرديد- صرفنظرنموده وتوضيحات تکميلی دراين خصوص رابه فرصت مناسب ديگری ارجاع ميدهيم.وفقط دراين بخش به ويژگی های تکنولوژی بکاررفته درAir Motor می پردازيم.
-    شيرهای تخليه سريع (Quick Dump Valve): وجوداين شيراز يخ زدن پمپ بابيرون راندن هوای سردومرطوب ازشيرتخليه اصلی جلوگيری ميکند.
-    شيرهای تغييرسيگنال(Simul-Shift Valve) : اين شيرسيگنال متغييرمطمئنی راتامين ميکندکه ازخاموش شدن پمپ جلوگيری نموده وبا ايجاد جريان بيشترحرکت سريعترراسبب ميشود.همين امرباعث بهبود درانتقال دبی،درعين کم کردن نوسان خواهدشدکه درنتيجه جريان آرامی را درپی خواهدداشت.
-    شيرهای D (D-Valve): وجود اين شيرسبب بهبود درآببندی ميگرددکه اين مساله بازدهی وراندمان پمپ رابالا برده و ازافزايش هزينه های سربارجلوگيری ميکند.
-    شيرهوای اصلی (Major Air Valve):شرکت ARO يکی ازسازندگان معتبرپمپ های ديافراگمی ومالک انحصاری اين تکنولوژی با عنوان "قابليت عدم توقف"(Unstallable)برای عملگرهای  هوای   پمپهای   ديافراگمی  ميباشد .    اين نوع   عملگرهای  هوا                     (Air Motor)ازمگنت،فنر،دکمه Re-Set ، يامحرکهای ثانويه ديگر جهت پشتيبانی ازتضمين حرکت پمپ وياعدم توقف آن استفاده نمی کند.درابداع ثبت شده اين شرکت  تحت نام "عدم توازن"(Unbalance )، درابتدابا حرکت فشارهوای ثابت به انتهای کوچکتر شيرهوا (Air Valve)سيستم فعال می شود،اين تمرکز هواپشت انتهای سطح کوچکتراين پيستون، حرکت مجددشيررا تضمين ميکند،به اين ترتيب که درعمل معکوس شير،هوابه انتهای بزرگترشيرهدايت ميگردد.اين مساله بدليل ثابت بودن فشارهواوعدم تعادل وتوازن دردوطرف اين پيستون(بعلت يکسان نبودن سطوح )مجددا"سبب رانده شدن هوا به انتهای سطح کوچکتر  ميگردد(.دراين قسمت دوشکل وجود دارد.)
-    ساده کردن بلوک شيرهوای اصلی (Simplifies major air valve block):طراحی جديدبلوک شيربه گونه ای است که براحتی تعميرشده ونيازی به روانکاری ندارد.

مزايای بدنه هائی ازجنس فايبرکربنی درمقايسه باپوشش کربنی:
-    حذف آلودگی : بدنه هائی با پوشش کربنی به ذرات ريزکربن اجازه آلوده کردن موادوسيال انتقالی را ميدهند.

-    هدايت الکتريکی بالاتر(Higher Conductivity): اين مساله سبب ايمنی بالاترمحيط کاری واپراتورميگردد.
-    چقرمگی شکست(Fracture toughness):مقاومت فشاری بالاتر،دوام کافی برای تحمل شرايط محيط های صنعتی سخت
-    مقاومت شيميائی وخوردگی بالاتر: از شکست وخرابی درمحيط های خورنده ومقاوم حفاظت ميکند.
-    مقاومت دربرابرحرارت بالا:خواص مکانيکی دردمای بالاتغييرنمی کند.
-   نسبت استحکام به وزن بالا:بالا بودن اين نسبت سازه ای با قدرت بالا را دراختيارقرارميدهد.

پمپ های ديافراگمی جايگزينی مناسب برای پمپ های سانتريفوژ
امروزه پمپ ها را به سبب جايگاه مهم آنهادرصنايع آبرسانی،نفت،گازوپتروشيمی بعنوان قلب صنعت می شناسند.نيازروبه افزايش صنايع به انواع مختلف اين وسيله باعث شده هرروزه شاهد بهبود روش های طراحی وظهورپمپ هايی باکارآيی مختلف توسط سازندگان سراسردنياباشيم.استانداردهای تدوين شده دراين موردکمک شايانی به سازندگان ومصرف کنندگان پمپ دربهبودکيفيت ويکسان سازی پارامترهای موثرکرده است.
دراين خصوص می توان به طراحی وساخت پمپ های ديافراگمی اشاره نمود.درابتدا دامنه کاربردپمپ های ديافراگمی محدودبه صنايع خاص وکاربردهای ويژه بود،امااکنون باتغييرات عمده ونوع آوری های انجام شده درطراحی وتکنولوژی ساخت پمپ های ديافراگمی، رنج استفاده ازاين نوع پمپ هاافزايش گسترده ای يافته است، بنحوی که اکنون بااستقبال گسترده ای درصنايع مختلف روز دنيا مواجه گرديده است.
دلايل فنی اين جايگزينی رادرفرصتی ديگروبا موضوعی تحت همين عنوان ارائه خواهيم نموداماآنچه دراين مجال قابل ارائه است اين است که :
-    کاهش هزينه وانرژی
-    توانائی انتقال سيالات با ويسکوزيته بالاوموادباخورندگی بالا، بدون تاثيرفنی برروی عملکردپمپ
-    خودمکش بودن پمپ وعدم نيازبه هواگيری(Self-Priming)
-    کاهش زمان تعميرات ونگهداری بدليل طراحی ويژه وعدم استفاده از اجزا ومتعلقات پيچيده مانند کوپلينگ و... سهولت درمونتاژودمونتاژپمپ (کمتر از يک ساعت)
-    گستردگی محدوه دبی (از17ليتردردقيقه تا1000ليتردردقيقه)برای استفاده درارتفاع بالا ومسيردهش طولانی وامکان تنظيم دبی
-    عدم توقف پمپ(Unstallable)بدليل رعايت قانون عدم توازن(Unbalance)درعملگرپمپ(Air Motor)
-    امکان استفاده درمحيط های قابل اشتعال وخطرناک با ضريب ايمنی بالا
-    نداشتن مکانيکال سيل
-    قابليت انتقال دوسيال بطورهمزمان توسط يک پمپ
-    تنوع درمحل نصب(داخل سيال،بالاتر ازسيال،زيرسيال
-    قابليت انتخاب تمام اجزاء ومتعلقات پمپ با توجه به نوع سيال بارنج گسترده ای از سيالات(ازاسيدی تا بازی)
-    حداقل مصرف هوابرای نسل جديد پمپ های ديافراگمی